Statut

Statut Lokalnego Ośrodka Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu

Rozdział I Postanowienia ogólne
1. Lokalny Ośrodek Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu zwany dalej Ośrodkiem
jest instytucją upowszechniania kultury a jednocześnie jednostką
organizacyjną Gminy Boguchwała działającą na mocy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) ,
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123 ze zmianami)
3) ustawy z dnia 29 września 1998 o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694 ze zmianami),
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
5) niniejszego statutu.
2. Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Boguchwała ze szczególnym
uwzględnieniem miejscowości Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Racławówka,
Kielanówka, Nosówka.
3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Zgłobień.
Rozdział II Zakres działalności
1. Do zakresu działalności Ośrodka należy w szczególności:
1) pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa Gminy Boguchwała do
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości,
2). zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,
3) upowszechnianie turystyki i kultury fizycznej
4) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na
terenie gminy Boguchwała.
2. Zadania statutowe Ośrodek może realizować poprzez organizowanie:
1) imprez kulturalnych,
2) imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych,
3) stałych kół zainteresowań, sekcji artystycznych, klubów, zespołów,
4) różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze
5) innej działalności wynikającej z potrzeb środowiska.
3.Ośrodek współdziała z:
1) placówkami i jednostkami działającymi na terenie gminy,
2). organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy,
3). innymi ośrodkami kultury.
4. Ośrodek prowadzi wiejskie centra informacyjne oraz realizuje zadania
edukacji informatycznej.
Rozdział III Organy zarządzające i doradcze. sposób ich powoływania.
1. Ośrodkiem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt
jego działalności Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Boguchwały na zasadach
określonych w odrębnej uchwale.
3. Organem doradczym Ośrodka jest Rada Kultury powoływana odpowiednią
uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale
Rozdział IV Majątek i finanse
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla
instytucji kultury, gospodarując samodzielnie powierzonym mieniem oraz
prowadząc samodzielna gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując
się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Przychody Ośrodka stanowią:
1) dotacje organizatora,
2) przychody własne z prowadzonej działalności podstawowej,
3) wpływy z działalności gospodarczej,
4)darowizny od osób fizycznych i prawnych,
5) środki z UE związane z udziałem Ośrodka w realizacji programów
europejskich,
6) inne prawnie dozwolone źródła.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ,
zatwierdzony przez dyrektora.
4. Roczne sprawozdanie z działalności merytoryczno-finansowej po
zasięgnięciu opinii Rady Kultury podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.
Rozdział V Postanowienia końcowe
1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
ustalenia.
2. Ośrodek używa na pieczęciach i tablicach informacyjnych pełnej nazwy
Ośrodka wraz z adresem siedziby