Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Lokalny Ośrodek Kultury “Wspólnota” w Zgłobniu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .oficjalnego serwisu Lokalnego Ośrodka Kultury “Wspólnota” w Zgłobniu

Data publikacji strony internetowej: 201
1-12-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

  • pliki tekstowe typu DOC nie posiadają poprawnej struktury i formatowania, serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie błędnie przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów,

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, część plików nie jest dostępnych cyfrowo,


Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

    • większość filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-
09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.